MR & GMR

 

In de medezeggenschapsraad (MR) zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd.

Even voorstellen

Als medezeggenschapsraad (MR) van de St. Bernardusschool willen we ons graag even aan je voorstellen, zodat je weet wie we zijn, wat we doen en wat we voor jullie als ouders en leerlingen kunnen betekenen. De MR bestaat uit een oudergeleding en teamgeleding.

Taken

De MR heeft als belangrijkste doel het verbeteren van de communicatie tussen directie, leerkrachten en ouders. Daarnaast is het de taak van de MR om het beleid van de school positief kritisch te volgen. De MR mag alle onderwerpen bespreken die over de school gaan en daarover standpunten innemen en de directie gevraagd en ongevraagd advies geven. Om dit goed te kunnen doen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen de MR en de directie over de gang van zaken op school. Officiële bevoegdheden van de MR zijn de volgende:

• Recht op overleg, initiatief en informatie

De MR mag alle zaken die met school te maken hebben bespreken en daarover initiatiefvoorstellen doen. De directie is overigens niet verplicht om deze uit te voeren. Tevens moet de directie de MR tijdig alle informatie geven die ze nodig heeft om goed te functioneren en om een goede gesprekspartner van de directie te zijn. De wet noemt een aantal onderwerpen waarover het bestuur de MR in ieder geval jaarlijks moet informeren, zoals de begroting.

• Adviesrecht

De directie moet voorgenomen belangrijke besluiten voor advies voorleggen aan de MR en moet op elk advies een serieuze reactie geven. Niet elk advies is bindend, dit geldt alleen bij beslissingen met instemmingsrecht. Bij adviesrecht gaat het bijvoorbeeld om de aanstelling van personeel of het beleid voor onderhoud en huisvesting.

• Instemmingsrecht

Bij bijvoorbeeld wijzigingen van het leerplan en onderwijskundige doelstellingen van de school heeft het schoolbestuur instemming van de MR nodig. Dit instemmingsrecht is bindend; zonder de instemming van de MR mag een besluit niet worden uitgevoerd.

Onderwerpen

Tijdens de vergaderingen worden formele besluiten genomen en overige zaken besproken. Wat deze zaken zijn, wordt besloten door de MR. Hierbij is als vanzelfsprekend ook de input van ouders van belang. Onderwerpen komen uit de ouderenquête van afgelopen voorjaar maar ook eventuele zaken die tussentijds door ouders worden aangekaart zullen door ons worden meegenomen. Als ouder kun je de MR-vergaderingen bijwonen.

Vergaderdata

Dinsdag 24 september

Woensdag 20 november

Donderdag 9 januari

Dinsdag 17 maart

Woensdag 20 mei

Woensdag 25 juni

Alle vergaderingen starten om 19.30 uur en eindigen om ca. 21.30 uur. Wil je een vergadering bijwonen, stuur dan een mail naar mr@stbernardusschool.nl.

We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van de belangrijkste zaken die door de MR worden besproken en behandeld. De notulen van de vergaderingen liggen voor iedereen ter inzage in de docentenkamer.

Contact

Graag horen we wanneer er zaken zijn die je als ouder(s) in de MR besproken wilt hebben. Heb je andere vragen of opmerkingen, schroom ook dan niet contact met ons op te nemen. Stuur een e-mail naar mr@stbernardusschool.nl of spreek een van ons aan op het schoolplein.

Met groet,

de MR

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep