Missie & visie

De St. Bernardus is een lerende rooms-katholieke basisschool waar de kinderen goed onderwijs krijgen in een veilige en plezierige leeromgeving. De school is uitnodigend en activerend van karakter en draagt ertoe bij dat kinderen met plezier leren en ontwikkelen.

Structuur, rust en regelmaat in het leerproces zien wij als voorwaarden om te leren leren van, met en dóór elkaar. We zetten daarbij moderne leermiddelen en lesvormen in om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen.

Op de St. Bernardus werken deskundige, inspirerende leerkrachten die vanuit professionele betrokkenheid de ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Wij zijn gericht op samenwerking met ouders, om samen op te trekken in de ontwikkeling van kinderen, ieder vanuit eigen kennis en kunde. We betrekken de kinderen bewust bij het eigen leerproces door te werken vanuit leerdoelen en keuzemogelijkheden bij extra opdrachten en onderzoek. De leerkrachten maken gebruik van elkaars kwaliteiten/affiniteiten binnen de school en de stichting waartoe de school behoort. Hiervoor kunnen wij ook putten uit kennis die op andere scholen binnen onze stichting aanwezig is. In ons team spreken we elkaar aan op elkaars verantwoordelijkheden om zo samen te werken aan kwalitatief goed onderwijs.

Naast een goed aanbod van reken-, taal- en leesonderwijs werken we aan de ontwikkeling van het (zelf)vertrouwen van de kinderen, leren we ze respectvol omgang te hebben met elkaar en met anderen en is er ruimte voor de ontwikkeling van individuele talenten.

Het geheel zal een stevige basis vormen voor een verdere ontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Wij zien ouders en kinderen als ambassadeurs van de school. Positiviteit, vertrouwen en betrokkenheid zijn de kernwaarden van waaruit het team denkt en handelt.

Waarom de St. Bernardusschool?

•een gezellige school met ongeveer 150 leerlingen;

•een mooi schoolgebouw met twee speelpleinen waar kinderen worden uitgedaagd om te spelen;

•onderwijs op maat waarbij veel aandacht is voor verschillen tussen leerlingen;

•uitdagend onderwijsaanbod voor getalenteerde kinderen;

•Engels onderwijs aan alle leerlingen vanaf groep 1;

•een dynamisch, enthousiast en zich voortdurend ontwikkelend team;

•een doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 13 jaar met MAM’s Kinderopvang;

•elke dinsdagochtend (en donderdagochtend bij voldoende aanmelding) een peuterinstuif in samenwerking met MAM’s Kinderopvang;

•extra aandacht voor omgang met elkaar (Kanjertraining) en samenwerken (coöperatief leren).

Op deze website vindt u informatie die voor u en uw kind van belang is en kunt u onze promotiefilm bekijken voor een goede eerste indruk. Wilt u meer weten? Surf rustig rond of neem contact met ons op.

Willem Tellstraat 70
8162 ET Epe

telefoon:
(0578) 613 068

e-mail:
directie@stbernardusschool.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep